Denn die beste Zeit teil' ich zusammen mit dir, dir, yeah (Oh-oh-oh-oh-oh) Het komt niet overeen met mijn zoekopdracht. Und durch jeden Trip geh' ich zusammen mit dir 2,50 (1) 1 stem . Bist mir vertraut Welke initiatieven heeft de Commissie ontplooid en welke is zij voornemens te ontplooien om de Tunesische autoriteiten ertoe te brengen de internationale beginselen inzake de rechten van het individu te eerbiedigen en in het bijzonder de bepalingen van de Verklaring inzake de verdedigers van de mensenrechten, door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties op 9 december 1998 goedgekeurd, met name de artikelen 6.b en 6.c waarin bepaald wordt dat, overeenkomstig de internationale instrumenten inzake de mensenrechten en andere instrumenten die van toepassing zijn, eenieder het recht heeft individueel of in vereniging met anderen ideeën, informatie of kennis over alle mensenrechten en alle fundamentele vrijheden vrijelijk te publiceren, aan anderen mede te delen of te verspreiden, alsmede de naleving, zowel de jure als de facto, van alle mensenrechten en alle fundamentele vrijheden te bestuderen, bediscussiëren, beoordelen en evalueren en deze kwestie op deze of andere passende wijze onder de aandacht van het publiek te brengen? Ich kann es sehen, wie wir nun unsere Zukunft bauen Welche Maßnahme hat die Kommission ergriffen oder beabsichtigt sie zu ergreifen, um die tunesischen Behörden zu veranlassen, die internationalen Menschenrechtsgrundsätze und insbesondere die Bestimmungen der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 9. Du bist der Weg zu jedem Happy End Doch neben dir ist keine Spur von Müdigkeit Aus diesem Leben, machen wir uns die geilste Zeit (uns die geilste Zeit) Denn die beste Zeit teil' ich zusammen mit dir Duitsland Drama 90 minuten geregisseerd door Stefan Bühling met Vanessa Mai, Axel Prahl en Ferdinand Seebacher De zangeres Juli staat op het punt de sprong naar de top te maken. September 1978 genehmigt worden ist, ist dahin auszulegen, dass er nicht für den Fall einer Studentin ohne Beschäftigung marokkanischer Staatsangehörigkeit gilt, die Ehefrau eines ebenfalls beschäftigungslosen marokkanischen Staatsangehörigen ist, wobei beide im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats wohnen, der der Betroffenen die Gewährung einer Beihilfe für Behinderte verweigert, obwohl das Ehepaar freiwillig im Rahmen des Krankenversicherungssystems dieses Staates versichert ist, wenn nicht nachgewiesen ist, dass die Betrof, Artikel 41, lid 1, van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 27 april 1976, en namens de Gemeenschap goedgekeurd bij verordening (EEG) nr. De vertaling klopt niet of is van een slechte kwaliteit. Denn wenn der letzte Zug abfährt (oh-oh, oh-oh) Einige Ausführer machten geltend, dass die Einführung von Maßnahmen gegenüber den Ländern, die Gegenstand der neuen Untersuchung sind, den Wettbewerb in der Gemeinschaft verhindern würde; dazu ist anzumerken, dass die Einführung von Antidumpingmaßnahmen und die Aufrechterhaltung der geltenden Maßnahmen die Bedingungen für den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft verbessern werden. Und ohne dich hätt' ich so viel verpennt Heut' leben wir für einen Tag Unendlichkeit Ich dreh' mit dir auf jeder Party auf Nehmen wir die Route über's Meer (he-e-e-ey) Meld aan voor Deezer en luister naar Zusammen Mit Dir van Vanessa Mai en 56 miljoen meer nummers. 2013 Preview SONG TIME Zusammen Mit Dir. Ich dreh' mit dir auf jeder Party auf 2211/78 van de Raad van 26 september 1978, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op de situatie van een werkloze studente met de Marokkaanse nationaliteit, echtgenote van een eveneens werkloze Marokkaanse onderdaan, die beide verblijven op het grondgebied van een lidstaat die weigert belanghebbende een uitkering voor gehandicapten toe te kennen, hoewel het echtpaar vrijwillig is verzekerd in het stelsel van ziekteverzekering van deze lidstaat, wanneer niet is aangetoond dat belanghebbe, Außerdem hatte die Änderung des üblichen Zahlungsziels von 180 Tagen zur Folge, daß die Einführer die Waren nur dann kaufen konnten, wenn der Hersteller oder der Ausführer bereit wa, Bovendien konden de importeurs ten gevolge van de opheffing van de gebruikelijke betalingstermijn van 180 da, Die Kombinierte Nomenklatur in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. In december 2000 heeft de Commissie het Parlement en de Raad een mededeling3 voorgelegd inzake de externalisering van het beheer van communautaire programma's, vergezeld van een voorstel voor een kaderverordening van de Raad voor een nieuw type uitvoerend agentschap, het meest innoverende instrument in de externaliseringsstrategie van de Commissie. Dezember 1998 angenommenen Erklärung zu den Menschenrechtsverteidigern, insbesondere Artikel 6.b und 6.c dieser Erklärung, einzuhalten, wonach gemäß den internationalen Menschenrechtsinstrumenten und anderen einschlägigen Instrumenten jeder das Recht hat, einzeln. Kein Plan was ich ohne dich wär' Kein Plan was ich ohne dich wär' Denn die beste Zeit teil' ich zusammen mit dir Du bist der Weg zu jedem Happy End Du bist der Weg zu jedem Happy End Da diese Richtlinie nicht nur Fragen der Gesundheit und Sicherheit von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen, sondern der Sache nach auch Gleichbehandlungsfragen betrifft, etwa das Recht, an denselben oder an einen gleichwertigen Arbeitsplatz zurückzukehren, die Kündigungsbestimmungen, Aangezien deze richtlijn niet alleen betrekking heeft op de gezondheid en veiligheid van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie, maar ook intrinsiek betrekking heeft op kwesties van gelijke behandeling, zoals het recht om naar haar baan of naar een vergelijkbare functie terug, Soweit es das Protokoll zuläßt, kann die Kommission im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich ein Produktionsbetrieb befindet, und der Regierung des betroffenen dritten Vertragsstaats einem Hersteller erlauben, die nach den Absätzen 1 bis 9 festgelegten, berechneten Produktionsumfänge zum Zweck der industriellen Rationalisie, Voorzover het protocol dit toelaat, kan de Commissie een producent, met instemming van zowel de bevoegde instantie van de lidstaat waar de betrokken productie van een producent plaatsvindt als de regering van de betrokken derde partij, toestemming geven om de in de leden 1 tot e, Artikel 1 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 91/439 ist so auszulegen, dass ein Mitgliedstaat die Anerkennung der Gültigkeit eines von einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins nicht deshalb ablehnen darf, weil im Hoheitsgebiet des erstgenannten Mitgliedstaats auf den Inhaber des Führerscheins eine Maßnahme des Entzugs oder der Aufhebung einer von diesem Staat erteilten Fahrerlaubnis angewendet wurde, wenn, De bepalingen van artikel 1, lid 2, juncto artikel 8, lid 4, van richtlijn 91/439 moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een lidstaat de geldigheid van een door een andere lidstaat afgegeven rijbewijs weigert te erkennen op grond dat jegens de houder ervan op het grondgebied van de eerste lidstaat een maatregel van intrekking of nietigverklaring van een door deze lidstaat afgegeven rijbew, Alle schriftlichen Beiträge – darunter auch die mit dieser Verordnung angeforderten Informationen –, die beantworteten Fragebogen und die Schreiben, die von interessierten Parteien auf vertraulicher Basis übermittelt werden, müssen den Vermerk „Limited“ (zur eingeschränkten Verwendung) (1 ) tragen und nach Artikel 19 Absatz 2 der Grundverord, Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de informatie waarom in deze verordening wordt verzocht, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die als vertrouwelijk moeten worden beschouwd, moeten van het opschrift "Limited" (1 ) zijn voorzien en, Mitgliedstaaten und Drittländer, die weiterhin in der Liste der Drittländer geführt werden wollen, welche unter diese Verordnung fallende lebende Tiere oder Erzeugnisse in die Gemeinschaft ausführen dürfen, legen der Kommission einen Antrag auf Festlegung ihres BSE-Sta, De lidstaten en de derde landen die willen blijven voorkomen op de lijst van derde landen die de onder deze verordening vallende levende dieren of producten naar de Gemeenschap mogen uitvoeren, dienen bij de Commissie een verzoek in om hun B, Spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie 2008/.../EG [zur Änderung der Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten, der Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und der Verordnung (EG) Nr. Weiß noch genau, wir haben uns damals schon geschworen But first she has to reconcile with him, since she has been hopelessly at odds with him for a long time. Dit nummer komt voor op het volgende album. With Vanessa Mai, Axel Prahl, Ferdinand Seebacher, Elena Uhlig. Artikel 12, sub c, van richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever (Gecodificeerde versie), moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationaalrechtelijke bepaling die een werknemer uitsluit van de garantie van honorering van onvervulde aanspraken van werknemers, op grond dat hij in de zes maanden vóór de aanvraag van faillissement van de betrokken onderneming in eigen persoon of samen met nauwe verwanten eigenaar was van een essentieel deel van deze onderneming en aanzienlijke invloed had op de activiteiten ervan.